چندسالی است که در کابینت آشپزخانه از جزیره های استفاده می کنند.

جزیره ها طرح بندی گوناگونی دارند. البته به این نکته توجه داشته باشید که جزیره در خانه هایی که آشپزخانه بزرگی دارند، زیبایی بیشتری را ایجاد می کنند. اما بدین معنا نیست که اگر فضای آشپزخانه شما کم هست، پس نمی توانید از جزیره استفاده کنید.

ما در رای چوب هر کار غیر ممکنی را ممکن می سازیم تا رضایت شما مشتری عزیز را به دست بیاوریم.

طراحآقای حضوری
تاریخ آماده سازی20 الی 40 روز کاری
طرح هارنگ بندی و طرح بندی متفاوت